PLAIAUNDI (Zelaia-Campo)

GI-636 (lehengo N-I) errepidetik Plaiaundi Parke Ekologikoko irteera hartu.

Por la GI-636 (antigua N-I) desviarse en la salida que pone Parque Ecológico Plaiaundi.

GPS: 43.348884,-1.792617,861

Google maps